Search form

Jama Aburr-ji 18:9

9Gun-gatiya gun-ngardapa ngorrngurra Paul gu-nana borrich minypa Bunggawa an-gata Jesus a-wena nula, a-yinanga nula, “Gala barra ny-jurkuja. Wurra mu-nguy wengga burrwa ni; gala barra ny-bawa.