Search form

Jama Aburr-ji 19:11

Jigíba (Sceva) Burr-yika Walkurpa Yerrcha

11Rrapa gun-gatiya minypa nipa Wangarr wugupa nula Paul, nipa burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana.