Search form

Jama Aburr-ji 19:13

13Rrapa aburr-gata aburr-werranga Ju yerrcha gipa mu-ngoyurra aburr-bona aburr-workiyana, wurra gama gorlk walkwalk abi-yerrnyjinga burrwa aburr-workiyana, birripa barrwa lika gubu-borrwurra Jesus an-nelangga abu-ngurrja barra. Rrapa minypa walkwalk burda a-nenga a-workiya an-gugaliya, birripa aburr-yinanga nula aburr-workiyana, “An-narda bawa! Nyina-bengga! Ngardawa Jesus an-nelangga an-gata Paul a-ngurrjinga a-workiya.”