Search form

Jama Aburr-ji 19:14

14Rrapa an-gata wana junggay an-nelangga Jigíba (Sceva), nipa aburr-yigipa walkurpa yerrcha mu-wurra yerrcha arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa birripa aburr-garlmuna, walkwalk aburr-yinagata aburr-wena nula.