Search form

Jama Aburr-ji 19:17

17Rrapa gun-narda waypa wurra gama gorlk aburr-gata Apachach aburr-ni birripa aburr-galiyana — Ju yerrcha rrapa Jentayl yerrcha — lika aburr-gurkuja rrapa Jesus an-nelangga burr-guya marr aburr-balcha nula.