Search form

Jama Aburr-ji 19:18

18Ganapiya, lika aburr-jaranga Jesus burr-yika marr aburr-balcharra nula, birripa aburr-bona gurda rrapa ngardapa ngardapa aburr-ngurrjiyana aburr-werra minypa aburr-yinmiyana aburr-workiyana jama aburr-ji mu-ngoyurra.