Search form

Jama Aburr-ji 19:21

Gun-gata Apachach (Ephesus) Aburr-yurtchinga Gurda Aburr-yurtchinga

21Gu-gata wenga lika Paul gu-borrwurra gu-gapa gu-rrarnba gun-gata wana gun-bapala rrawa Mechadóniya (Macedonia) rrapa Akéya (Achaia) nipa ay-bamba barra, lika a-boy barra Jirúchalam (Jerusalem). Minypa a-yinanga a-wena, “Jirúchalam ngu-boy barra, nuwurra jurdach nguna-jeka barra Rowm (Rome).”