Search form

Jama Aburr-ji 19:22

22A-yinagata a-wena, lika aburr-yigipa jawina abirri-werranga abirri-gata Dimati (Timothy) rrapa Arétach (Erastus) nipa mu-ngoyurra bijirri-jerrmarra Mechadóniya, rrapa nipa Paul burdak Apachach a-ni gu-yinmiyapa ngorrngurra wana gu-bapala gu-rrawa gun-gata Aycha (Asia).