Search form

Jama Aburr-ji 19:24

24Minypa an-gata an-ngardapa an-gugaliya a-ni an-nelangga Dimítriyach (Demetrius), nipa jama a-ji a-workiyana jilpa (silver). Nipa rrapa aburr-yigipa aburr-mujama gubi-jarlapuna aburr-workiyana gun-mawunga gun-gata bala wurra gama gorlk aburr-japarndiyana achila aburr-workiyana jin-nelangga Artamich (Artemis), jin-birripa jin-gata jimarna wangarr.