Search form

Jama Aburr-ji 19:25

25Lika nipa Dimítriyach burr-bamagutuwurra aburr-yigipa aburr-mujama aburr-werranga burr-guta jama aburr-ji aburr-workiyana jilpa. Lika a-wena burrwa, a-yinanga burrwa, “A-lay, ana-goyburrpa marn․gi gun-guna jama nguburr-jirra rrupiya wana ngubu-mangga nguburr-workiya.