Search form

Jama Aburr-ji 19:26

26Wurra ana-goyburrpa nyibi-nacha rrapa nyiburr-galiyarra gun-guna rrawa Apachach ngardapa ngika, wurra gun-jaranga rrawa gun-gunaga wana gu-bapala gu-rrawa Aycha an-gata mari ana-bama Paul nipa burr-ngukurdanyjinga rrapa burr-warganyja aburr-jaranga wurra gama gorlk. Minypa an-mawunga an-guyinda ana-gugaliya a-jarlapurda a-workiya an-nigipa wangarr, nipa jarra Paul a-weya a-workiya jimarna ana-gata ngacha an-burral ngika, wurra an-guripa.