Search form

Jama Aburr-ji 19:28

28Gun-narda Dimítriyach a-wena burrwa aburr-galiyana nula, lika birripa burr-guya aburr-bachirramiyana gun-gata janguny aburr-galiyana Paul gun-nika. Rrapa minypa aburr-garlmunapa ngana waykin aburr-wena, “A-lay, ngayburrpa Apachach nguburr-guyinda jin-ngayburrpa jin-guna Artamich, nipa wana jin-babalapa!”