Search form

Jama Aburr-ji 19:29

29Lika aburr-jaranga gun-gata rrawa aburr-yurtchinga gurda aburr-yurtchinga. Lika burrbi-rrimarra Geyach (Gaius) rrapa Aritárkach (Aristarchus) abirri-gata Mechadóniya abirri-guyinda Paul wugupa aburr-bona gurda. Lika burrbu-ganyja aburr-yurtchinga, aburr-barrngumurra wana gun-bapala gun-gata wolawola gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-workiyana.