Search form

Jama Aburr-ji 19:3

3“Aya. Wurra gun-guyinmiya ngacha bama gun-gurraga ana-goyburrpa marn․gi?” nipa Paul a-yinagata a-wena burrwa.

Birripa aburr-yinanga, “A-lay, minyja Jon gun-nika ngayburrpa marn․gi bama gun-gurraga.”