Search form

Jama Aburr-ji 19:30

30Gun-gatiya lika nipa Paul gu-borrwurra jimarna barra gata a-barrnguma burrwa rrapa minypa a-wengga burrwa, wurra Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-gata abu-jobujobuna; gala yapa wurra gama gorlk abu-burndarna.