Search form

Jama Aburr-ji 19:31

31Rrapa aburr-werranga bunggawa yerrcha gun-gata rrawa aburr-mola aburr-ni nula Paul, birripa burr-guta janguny gubi-jerrmarra nula gala barra a-boy, a-barrnguma burrwa gun-gata wurra gama gorlk gu-ngardapa aburr-negiyana.