Search form

Jama Aburr-ji 19:34

34Wurra gu-galiya yerrcha abu-malawurra nipa Ju, lika ngana aburr-muka aburr-wena waykin, “A-lay, ngayburrpa Apachach nguburr-guyinda jin-ngayburrpa jin-guna Artamich, nipa wana jin-babalapa!” Aburr-yinagata waykin aburr-wena aburr-ni gun-baykarda, minypa marnnga abirriny-jirrapa 2 hours gala gubu-bawujarna.