Search form

Jama Aburr-ji 19:38

38Wurra minyja an-guna Dimítriyach rrapa aburr-yigipa aburr-mujama mari gubi-rrimanga nula ana-nga, an-ngayburrpa joborr jaga an-gugana an-guyinda a-ninyarra arrburrwa a-workiya rrapa a-galiya barra burrwa.