Search form

Jama Aburr-ji 19:4

4Lika Paul a-yinagata burrwa, “Jon bama burr-gurragaja a-workiyana ngardawa gun-nerra gubu-bawuna. Rrapa a-wena burrwa marr aburr-balcha barra nula an-nerranga barrwa ana-boya, an-narda nipiya Jesus.”