Search form

Jama Aburr-ji 19:8

8Paul gata Apachach (Ephesus) a-ni ran․gu abirri-jirrapa an-ngardapa, rrapa minypa gu-bala gun-gata a-barrngumurra a-workiyana Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Minypa gata wupa gu-galiya yerrcha aburr-ni, nipa jechinuwa a-wena burrwa a-workiyana rrapa yarlanga gu-negarra burrwa minypa aburr-yinmiya barra Wangarr ana-murna aburr-ni. Burr-guya a-wena burrwa a-workiyana rrapa minypa nipa wugupa burrwa janguny aburr-wengganachichiyana aburr-ni aburr-workiyana.