Search form

Jama Aburr-ji 19:9

9Wurra aburr-werranga aburr-gata gala jal aburr-nirrarna gun-gata janguny birripa aburr-garlmuna, aburr-bachirramiyana nula Paul, rrapa minypa aburr-wena, gun-nerra gubi-negarra Jesus gun-nika jarlakarr gun-gata. Lika nipa Paul a-garlmuna, burr-bawuna aburr-gata aburr-bachirra, rrapa minypa aburr-werranga marr aburr-balcharra nula Jesus nipa Paul burr-menga, lika burr-ganyja a-bona Dayréynach (Tyrannus) gun-nika bala gun-gata wana gun-bapala. Nipa Dayréynach marn․gi an-gunega rrapa gu-gata gu-bala gu-galiya yerrcha marn․gi burr-negarra a-workiyana, wurra nipa an-mola gata Paul gu-galiya yerrcha a-wena burrwa a-workiyana rrapa minypa wugupa burrwa janguny aburr-wengganachichiyana aburr-ni.