Search form

Jama Aburr-ji 2:1

Mern An-mawunga A-barrngumurra Burrwa

1Nuwurra waypa janara gu-ji gun-gata birripa gubu-ngurrjinga aburr-workiya Bentikoch (Pentecost), an-gatiya wupa marr abirriny-balcha nula Jesus aburr-gakakiyana gurda, gu-ngardapa aburr-negiyana.