Search form

Jama Aburr-ji 2:15

15Ana-goyburrpa bama nyiburr-yinanga, jimarna aburr-guna nganicha mbi-barra. Wurra gun-nyagara. Wurra jin-guna marnnga jina-warrchinga 9 o'clock wupa, wurra gala arr-yinmiya ngulamgaba arr-babapabaja.