Search form

Jama Aburr-ji 2:16

16Wurra jarra gun-guna minypa nipa Jowul (Joel) an-gata Wangarr an-nika an-mujaruk mu-ngoyurra gu-ngurrjinga, gu-yinaga janguny: