Search form

Jama Aburr-ji 2:17

17‘Jurdach guna-bamburda ngaypa ngu-yinda barra jama ngu-ji — nipa Wangarr a-yinagata —

ngaypa Ngu-mawunga ngu-jerrmiya barra burrwa warlaman aburr-gurdiya gorlk.

An-walkurpa jin-walkurpa gun-ngaypa janguny gubirriny-nyurrja barra abirriny-boy.

An-yawarriny a-gana barra a-ni,

gu-na barra minypa borrich.

Rrapa an-mumurna an-guyinda rrapa a-borrcheka barra.