Search form

Jama Aburr-ji 2:2

2Warrika aburr-galiyana minypa barlmarrk waykin wenga burr-guya guna-bupiyana, gu-barrngumurra gu-bala birripa aburr-ninya.