Search form

Jama Aburr-ji 2:20

20Rrapa marnnga jiny-nyukurndanyjiya barra an-munya jiny-maya barra jiny-ji,

rrapa ran․gu minypa maningan a-maya barra,

nuwurra gun-gata waypa jurdach gun-balmapa gu-ji barra,

wurra gama gorlk gubi-na barra wana gun-bapala gun-gumungba gun-molamola Wangarr gun-nika.