Search form

Jama Aburr-ji 2:21

21Wurra aburr-nga aburr-gata birripa aburr-gonyja nula nipa Wangarr,

nipiya wanngu burr-nega barra aburr-bulapalawa aburr-gata.’

Gu-yinagatiya gu-yurra gun-guwarr janguny nipa Wangarr a-wuna arrburrwa Jowul.