Search form

Jama Aburr-ji 2:22

22“A-lay, aburr-borrmunga Yichrayal (Israel) aburr-bapurr, buburr-galiya apula janguny gun-guna: Jesus an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda, nipa jarra Wangarr nyanma. Rrapa gun-narda nipa Wangarr yarlanga gu-negarra ana-gorrburrwa minypa gu-guna gu-rrawa nipa an-gata burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana nipa nyanma Wangarr. Minypa ana-goyburrpa gipa nyibi-nana rrapa marn․gi gun-narda gun-burral.