Search form

Jama Aburr-ji 2:24

24Wurra nipa jarra a-juwuna, wurra Wangarr a-jarrkarrana rrapa wanngu a-negarra. Minypa gun-gujuwa gu-beybana; gala gu-yinmiyarna a-rrimangarna nipa Jesus.