Search form

Jama Aburr-ji 2:30

30Wurra Daybit nipa Wangarr an-nika an-mujaruk rrapa nipa marn․gi gun-gata Wangarr gochila a-rrana minypa gun-burral gochila a-rrana, minypa an-ngardapa Daybit an-nika barrwa ana-boy barra nipa Wangarr ana-nyala a-gurrma barra wana a-ni barra minypa Daybit.