Search form

Jama Aburr-ji 2:31

31Nipa Daybit mu-ngoyurra gu-nana Wangarr a-yinmiya barra jama a-ji, lika nipa Daybit a-wena, a-ngurrjinga Christ minypa nipa Christ barra a-juwa, wurra nuwurra a-molamiya barra. Gu-gurda ngacha minypa nipa Daybit a-yinagata a-wena:

‘Wangarr gala gata a-bawujarna burrwa aburr-gata aburr-nyagara aburr-nirrapa;

nipa gala a-gulolmiyarna a-yurrarna.

Ngika.’