Search form

Jama Aburr-ji 2:32

32Nipa Daybit a-yinagata a-wena wola, minypa gun-guniya gu-bena arrburrwa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana rrapa wanngu a-negarra an-gatiya Jesus. An-nardiya wola Daybit a-ngurrjinga. Minyjiya. Rrapa ngayburrpa nyiburr-guna nyiburr-jaranga nyibi-nana nipa gun-burral a-molamiyana.