Search form

Jama Aburr-ji 2:33

33Rrapa lika Wangarr a-ganyja waykin, nipiya ana-murna ana-munganaguwa a-ninyarra wana an-babalapa. Rrapa Mern An-mawunga nipiya Jesus a-menga arrburrwa, Nyanyapa arrku mu-ngoyurra gochila a-rrana, lika gun-nardiya geka nyibi-nana rrapa nyiburr-galiyana nipa nyirr-wuna.