Search form

Jama Aburr-ji 2:4

4nipa Mern An-mawunga a-barrngumurra burrwa aburr-gata aburr-bulapalawa. Lika aburr-garlmunapa wengga gun-nerranga aburr-wena aburr-ni gun-jaranga minypa Mern An-mawunga burr-wuna.