Search form

Jama Aburr-ji 2:40

40Birta a-yinagata a-wena burrwa, rrapa mola gun-baykarda a-wena burrwa, burr-gelamajortkarra. Minypa a-yinagata burrwa, “Buburr-jarlapiya! Wurra Wangarr burr-bu barra aburr-gurdiya gorlk gun-nerra gubi-rrimanga.”