Search form

Jama Aburr-ji 2:41

41Gun-nardiya Birta a-wena a-ni gatiya marr aburr-balchapa nula janguny, rrapa Birta birripa bama burrbu-gurragaja. Minypa birripa gipa mu-ngoyurra marr aburr-balcha nula Jesus rrapa mola jurdach aburr-jaranga aburr-ni. Minypa 3000 gu-galiya yerrcha ji-ngardapa ji-marnnga aburr-ngukurdanyjiyana rrapa marr aburr-balcha nula Jesus.