Search form

Jama Aburr-ji 2:43

Minypa Gu-ngardapa Aburr-negiyana

43Rrapa gun-gatiya gugu birripa wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga minypa Jesus burr-yika aburr-mujama burr-barlmarrk jama aburr-ji aburr-workiyana gu-gata ngacha minypa gala an-gugaliya gu-nacharna a-workiyarna.