Search form

Jama Aburr-ji 20:1

Paul A-bona Mechadóniya (Macedonia) Rrapa Akéya (Achaia)

1Gun-gatiya aburr-yurtchinga gurda aburr-yurtchinga, aburr-bachirramiyana burr-guta gubu-bawuna, lika Paul janguny gu-jerrmarra burrwa Jesus burr-yika jawina, lika gu-ngardapa aburr-negiyana nula. Lika a-wena burrwa rrapa minypa gelama gelama burr-barra a-ni. Ganapiya, lika a-yinanga burrwa, “Bobo,” lika burr-bawuna, gu-gapa gu-rrarnba a-jurrwurra Mechadóniya (Macedonia).