Search form

Jama Aburr-ji 20:14

14Ganapiya, lika gun-gata waypa galamurrpa nyibu-garrana, lika nyibu-wenyagarra, lika nyiburr-bona bamara gun-gata Mitaliny (Mitylene).