Search form

Jama Aburr-ji 20:16

16Minypa Paul mu-ngoyurra gu-borrwurra, lika Apachach (Ephesus) nyibu-beybana; gala yapa gu-gata wana gu-bapala gu-rrawa Aycha (Asia) gun-baykarda a-ningin. Ngardawa Jirúchalam (Jerusalem) marr gun-baykarda gu-jirra nipa jal a-ni yibirrich a-bengga barra gata a-ni, janara gu-ji barra gun-gata gubu-ngurrjinga aburr-workiya Bentikoch (Pentecost).