Search form

Jama Aburr-ji 20:22

22“Ganapiya. Lika gun-guniya gugu nipa Mern An-mawunga nguna-ganyja a-boya Jirúchalam, wurra minypa ngaypa gala marn․gi aburr-yinmiya barra apula aburr-gata.