Search form

Jama Aburr-ji 20:25

25“A-lay, ana-goyburrpa ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa ngu-bona rrapa minypa Wangarr gun-nika rum ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa ngu-workiyana, wurra ngaypa marn․gi gala barra mola ngunabi-na gun-nardiya rrawa. Wurra gun-nyagara.