Search form

Jama Aburr-ji 20:3

3Lika gatiya a-ni Akéya ran․gu abirri-jirrapa an-ngardapa. Lika a-garlmuna, jimarna barra gu-gatiya gu-rrawa wenga mu-michiyang a-boy Jiriya (Syria). Wurra gu-borrwurra burrwa Ju yerrcha aburr-gata Akéya aburr-guyinda minypa birripa abu-bu barra. Lika gu-borrwurra Mechadóniya a-jeka barra, lika gu-gatiya wenga a-boy barra Jiriya.