Search form

Jama Aburr-ji 20:36

36Paul a-yinagata a-wena burrwa. Lika ganapiya. Lika gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-menama gubi-rrana, lika Wangarr abu-wengganana.