Search form

Jama Aburr-ji 20:38

38Minypa wargugu aburr-ni nula ngardawa gun-gata a-wena burrwa gala barra mola abi-na barra. Lika abu-ganyja, lika abi-jerrmarra mu-michiyang.