Search form

Jama Aburr-ji 20:4

4Rrapa aburr-garlmuna nula, wugupa aburr-bona aburr-gunaga: Birach (Pyrrhus) an-nika an-walkurpa an-nelangga Jopata (Sopater) nipa Buríya (Berea) an-guyinda, rrapa Aritárkach (Aristarchus) rrapa Jekándach (Secundus) abirri-gata Jechalónika (Thessalonica) abirri-guyinda, rrapa Geyach (Gaius) nipa Derbi (Derbe) an-guyinda, rrapa Dimati (Timothy), rrapa abirri-gata Aycha (Asia) abirri-guyinda Dikakach (Tychicus) rrapa Durópamach (Trophimus).