Search form

Jama Aburr-ji 20:6

6Wurra burdak nyirri-ni, minypa janara gu-ji gun-gata Ju yerrcha gun-burriya minypa damba mun-gun․gun mbi-banga aburr-workiya, gubu-borrwuja aburr-workiya gun-guwarr. Ganapiya, lika gun-narda gu-wulebiyana janara, lika nyirri-garlmuna, rrawa Bilipay nyirri-bawuna, lika nyirri-bona, nyirri-bena burrwa mu-ngoyurra aburr-bona Durówech. Minypa mu-michiyang nyirri-bamuna ngorrngurra abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika gu-gapa gu-rrarnba nyirri-bena burrwa. Lika gata nyiburr-ni Durówech ngorrngurra abirri-jirrapa abirri-jirrapa rrapa mola abirri-jirrapa gun-ngardapa.