Search form

Jama Aburr-ji 20:7

Paul Gun-gumungba A-wena Burrwa Durówech (Troas) Aburr-guyinda

7Gun-gata Jarradi (Saturday) gu-wulebiyana, yi-rrana gu-ni gugu Jandi (Sunday), ngayburrpa nyiburr-jaranga Jesus nyiburr-yika gu-galiya yerrcha nyiburr-gata gu-ngardapa nyiburr-negiyana, Jesus an-munyjurr nyibu-bay barra. Rrapa gatiya Paul a-wena burrwa gun-baykardakarda, ngardawa gu-borrwurra nuwurra guna-gepa burr-bawa barra a-boy. Minypa a-wena a-ni, gornborrk gu-ni,