Search form

Jama Aburr-ji 20:9

9Rrapa an-gata an-ngardapa an-yawarriny an-nelangga Yutikach (Eutychus), nipa gu-melek a-ni gun-gatiya Paul gun-baykarda a-wena a-ni, wurra a-balabun․gubuna, lika gu-ngorrngurra a-yu. Wurra Paul burdak mu-nguy a-wena, lika an-gata an-yawarriny waykin wenga a-bungguna gu-jel. Lika aburr-werranga aburr-bupiyana gurda aburr-yurtchinga, abu-menga, wurra gipa gugu a-juwuna.